Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Thorner Zeilclub van 29 november 2019  

  1. Opening

Om 20.05 opent voorzitter Hennie Peeters de ALV en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

XXX  stemgerechtigde leden wonen de vergadering bij. In bijlage 1 staan de afmeldingen. 

 

2.Bespreking notulen van de ALV van 19 april 2019 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De ALV keurt de notulen goed.  

 

3.Mededelingen 

  1. Update ledenbestand bijWSV: alle leden met een boot in de haven of op de wal, of die al lang lid waren zijn geregistreerd en zullen ook digitaal berichten ontvangen van het WSV; 

 

  1. Voorstel totaanpassingen HHR-2020:

*de bepalingen over maatschappen worden geschrapt; 

*zelfstandig gebruik van een boot en alle faciliteiten van de vereniging is alleen weggelegd voor leden. Het is dus niet toegestaan de sleutel aan een derde af te geven.  

*stallen van trailers op de parkeerplaats kan max. 3 dagen. 

*Het formulier voor de WTB had op 15 november binnen moeten zijn. Er is 50% pas binnen. De gemeente heeft het tarief verhoogd naar € 1,09 per ‘overnachting’. Het bestuur is in bezwaar gegaan van de aanslag over 2018, omdat zij het een principiële onjuiste heffing vindt. 

*De tarieven voor contributie en liggeld blijven het zelfde. Wel wil het bestuur ook entreegeld gaan heffen voor leden met een bootje op het jollenterrein. De investeringen daarvoor zijn immers fors geweest. Jeugdleden worden vrijgesteld van entreegeld. Het bestuur stelt voor de contributie voor een boot op het jollenterrein te verhogen van € 45 naar € 90 per jaar. Jeugdleden mogen gratis een bootje plaatsen. 

*De bepaling over begunstigers wordt geschrapt. 

*Het is het bestuur verplicht de leden te wijzen op de mogelijkheid van het leegpompen van onderwatertoiletten bij bedrijven in Stevensweert, in Ophoven en bij Van Kuyk.    

*De samenstelling van de commissies zal worden bijgewerkt. 

Het bestuursvoorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen (1 lid tegen, 1 onthouding). De tariefsverhoging behandelen we apart bij punt 5.  

 

  1. Wie weet eenpoetshulpvoor het clubgebouw? Onze nieuwe schoonmaakster heeft al weer opgezegd. Een lid of meerdere leden mogen zich hiervoor ook aanmelden. Dit is geen pro-deo werk.  

 

  1. Penningmeester Jos Velter geeft een overzicht van deinvesteringen voor 2020– 2025: 

een ponton, eventueel een golfbreker, vervangen steiger C, vervangen van het frame van steiger B, op de hoofdsteiger vervangen van het steigerhout door kunststof roosters met anti-slip, aansluiten electra op de hoofdsteiger incl. afnamestation bij dwarssteiger, een muziekinstallatie, 2 picknicktafels, 4 stuks krachtigere portofoons en uitvoering geven aan het noodplan hoogwater. 

In 2019 is alleen de geplande verlichting niet aangebracht. Wel is geinvesteerd in 2 Wally’s met BBM’en, de BBQ/kooktoestel van Henk van Buggenum, 3 picknicktafels, dit alles voor een bedrag van € 10.457,–. 

De kosten voor het jubileumfeest bedroegen tot en met 18-10 € 11.678,–. Gereserveerd daarvoor was een bedrag van € 12.762. 

 

*Vervolgens leest de secretaris de jaarverslagen voor van het secretariaat met vermelding van o.a. de ledenstatistieken, de onderhoudscommissie, de havenwachten en de wedstrijdcommissie. Gerard Janssen neemt het verslag van de steigercommissie.op zich. Vervolgens is het de beurt aan Peter Verlaan die op de van hem bekende jolige wijze kond doet van de belevenissen van de kantinecie. Hans de Best leest het verslag voor van de EvenementencomissieLauran Trimbach van de Redactiecommissie en van SailabilityMarnik Bongers over de Jeugdcommissie en Wessel Lasschuit over het Deelvaren.  

 

  1. De activiteiten voorSailabilitybevonden zich tot nu toe in een onderzoeksfase. Nu de die activiteiten zich wat hebben uitgekristalliseerd is de tijd rijp om er een officiële commissie van te maken onder voorzitterschap van Magda Syrier. 

 

*Voorzitter Hennie Peeters vertelt over de plannen van Rijkswaterstaat en het Waterschap over de dijkverzwaring. De Groeskamp zal nooit omdijkt worden vanwege de vervuilde grond. Er zal een retentiegebied aangewezen worden tussen Thorn en Wessem. Ook dat zal ons niet raken. Het ministerie heeft de beslissing over de dijkverzwaring in onze regio en de aanwijzing van een retentiegebied weer uitgesteld voor minstens 3 maanden. Een bron van zorg is de stabiliteit van de Koningsteendam.  

In geval van heel hoog water zullen wij misschien het clubterrein niet kunnen bereiken. Dat zal wel moeten kunnen om hier beschermende maatregelen te nemen. Als er meer duidelijkheid is na de besluitvorming door de minister zullen wij een commissie hoogwater instellen. Nu al staat vast dat wij onze steigerpalen moeten verhogen. Frans Maas Geesteranus merkt op dat hoogwater zich morgen kan voordoen maar ook pas over 10 jaar. We moeten nu plannen maken.  

 

*Inbraken in de haven. Gelukkig bleken de containers voldoende beveiligd met de zware sloten en ook was het clubgebouw geen doelwit. Het bestuur is niet tevreden over de camerabewaking. De apparatuur werkt onvoldoende als gevolg van onvoldoende stroom ’s nachts en bij weinig wind. Op de beelden is geen herkenning mogelijk. De camera’s kunnen alleen afschrikwekkend werken. Het bestuur spant zich in ieder geval in om de werking van de bestaande apparatuur te verbeteren. Infrarood met bewegingsmelders en een radarsysteem zal maximaal een bereik van 200 m hebben. Daarbij komt een grote storingsgevoeligheid en valse alarmen door bevers etc. Het bestuur dringt aan op aanschaf van goede sloten en het goed verzekeren van de motoren 

Leo de Bell adviseert iedereen in de winter de BBM’en eraf te halen, alle waardevolle spullen uit de boot ter verwijderen en de boot open te laten. Koos de Vast stelt voor een commissietje BBM’en merken in te stellen. Kan Whats’app Buurtpreventie iets uitrichten? Jos Clement heeft een voorstel gedaan in het clubblad om de BBM’en te voorzien van track and trace systemen. De vergadering wil een totaalplaatje van de schade hebben. Dat is er niet. Het zijn individuele zaken. De gedupeerden doen ook individueel aangifte. Het bestuur zal de mogelijkheden van betere beveiliging inventariseren en daar een prijskaartje aan hangen. 

 

4.Nieuw bestuurslid Marnik Bongers  

Het bestuur stelt voor Marnik Bongers te benoemen als het 6e bestuurslid. Marnik is tevens lid van de Jeugdcommissie. Onder applaus van de leden wordt Marnik als bestuurslid benoemd en hij volgt hiermee Jeroen Kraaij op, die zijn functie heeft moeten neerleggen vanwege zijn drukke baan.  

 

5.Tussentijds financieel verslag 2019 en begroting 2020 

Penningmeester Jos Velter licht de opvallendste cijfers uit het tussentijds verslag 2019 toe: 11 nieuwe leden betaalden € 3.300 entreegeld (begroot: € 1800). Hogere aanslag WTB: er werd meer gezeild. De Reddingsbrigade heeft haar administratie weer op orde. Wij kregen over 2 jaar een rekening. Hun tarief is verhoogd naar € 8 per boot. Kosten voor wedstrijden zijn hoger door aanschaf set grote wedstrijdvlaggen. 

Sailability heeft ons geld opgeleverd.  

Wat de begroting betreft stelt de penningmeester dat vanaf 2020 € 2000 per jaar wordt gereserveerd voor het 55-jarige bestaanOnderhoud van clubhuis en installaties worden hoger door het onderhoudscontract voor de AED.  

Lid Robert-Jan van der Esch heeft voor de penningmeester nog een technische opmerking over de begroting: onder de streep moeten de bedragen gelijk zijn. 

De penningmeester stelt voor om het tarief voor de walligplaatsen te verhogen tot € 90 en ook nieuwe walplaatshouders entreegeld inrekening te brengen ad € ……? De vergadering neemt het voorstel unaniem aan. 

Frans Maas Geesteranus vraagt de penningmeester of er een andere manier is om onze reserves te beleggen. De penningmeester antwoordt dat we niet meer zo veel hebben als vóór de aankoop van de grond en bouw van het clubhuis. We moeten ook over reserves kunnen beschikken.  

 

6.Pauze  

 

7.Speciale aandacht voor enkele van onze leden 

De voorzitter roept de leden van de Evenementencommissie naar voren om hen te danken voor al het werk om er een geslaagd jubileum van te maken. Zij ontvangen allen een mooie fles wijn.  

Willem Cramer en Bert van ’t Klooster zijn 25 jaar lid, maar zij zijn niet in de vergadering aanwezig. 

 

8.Uitreiking wisselbeker zeiler van het jaar  

In de A-klasse gaat de beker naar Sophie Crasborn en in de B-klasse naar Gerard Janssen.  

 

 

 

  1. 9.Wat verder ter tafel komt/rondvraag

Marcus Reemer biedt aan te maaien als we een grote grasmaaier hebben aangeschaft. 

Hans de Best vraagt hoe het met de Groeskampplannen staat. Er is geen nieuws, de plannen liggen stil.  

Leo Helgers vraagt of het ook een professioneel schoonmaakbedrijf mag zijn om het clubhuis te poetsen. Antwoord: Liever een vaste persoon. Ook vraagt Leo of we geen subsidiepotje kunnen krijgen voor de kosten van de aanleg van electra € 40.000? Antwoord: Dat geldt voor zonnepanelen. 

Antonie Sweegers merkt op dat de houten picknicktafels met olie moeten worden onderhouden en niet met lak. Bij de volgende bezem goed vastleggen hoe te onderhouden.  

Hij vraagt of we geen kunststof tafels moeten aanschaffen. Die zijn een stuk duurder.  

Theo Burgers stelt voor het clubblad op de vergadering uit te reiken. Dat scheelt ook in de portokosten. 

Frans Maas Geesteranus vraagt of er nog een herinneringsboek komt van 50 jaar Thorner Zeilclub zoals besproken in de vorige ALV.  De voorzitter antwoordt dat hij 3000 foto’s heeft verzameld. Daarvan heeft hij er 50 opgehangen in het clubhuis. Een boek is niet gelukt. Het vergt teveel tijd. Werner Strack stelt voor de foto’s te publiceren op de website zodat iedereen de foto’s kan becommentariëren.  

Magda Syrier verzoekt de walbooteigenaren die nog niet hebben gereageerd op de oproep om de bootjes op de parkeerplaats te zetten alsnog in actie te komen. Laurens Janssen zegt dat hij juist heeft gewacht tot na de ALV.  

Magda heeft een intekenlijst bij zich voor de excursie naar Linssen Yachts op 14 december a.s. om 10.00 uur. 

 

  1. 11.Sluiting 

Om 23.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

Heythuysen, november 2019  

Magda Syrier