Jaarverslagen TZC commissies 2021

De mooie versie met foto’s:

Jaarverslag 2021

 

Jaarverslagen TZC 2021

 

Jaarverslag Sailability 2021

We konden dit jaar alle geplande zeildagen gebruiken, inclusief de reservedagen, m.u.v. een dag die verviel vanwege het hoge water en eenmaal omdat er geen zeilers waren.

Wannes Smeets is lid geworden van de T. Zc. en heeft zijn ”eigen” boot gekregen.

In onderstaand schema staan de namen van de commissieleden, Maurice is nieuw in de club.

 

Sailability Commissieleden 2021
v.d.Esch Robert-Jan Buonocore Gaby Burgers Theo Dijkshoorn Lydia Eck Hans van Knapen Don
Lasschuit Wessel Mentink Danny Syrier Magda Trimbach Lauran Weiss Hans Zon Ton van
Berets Maurice

 

Deelnemers:

maand mei jun jul aug sep okt
datum 2 16 6 20 4 18 1 15 29 12 26 10 17
Deelnemers 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1

 

18 juli stonden we onder water en 15 augustus waren er geen zeilers i.v.m. vakanties.

We hebben de vorig jaar aangeschafte toiletbeugels aangebracht, waarmee het damestoilet rolstoelbestendig is gemaakt en ons opberghok is aangepast, zodat het makkelijker is geworden de spullen erin te zetten en eruit te halen.

9 September hebben we in Weert een voordracht gehouden voor een groep slechtzienden/blinden, in het kader van ledenwerving. Het resultaat hopen we in 2022 te ervaren.

Via de stichting hebben we poloshirts gekregen, zodat we herkenbaar zijn en er in heel Nederland een uniforme Sailabilityclub is ontstaan.

Tot slot staat een wedstrijdboot op ons verlanglijstje, hierover zijn we in onderhandeling met Sailability.

We gaan met volle moed en enthousiasme 2022 in met een commissie die zich zeer nauw verbonden voelt met zijn activiteiten. Waarvoor mijn zeer grote dank.

Namens de commissie; Lauran Trimbach

 

Verslag Havenwacht 2021

Meldingen van diefstal, braak? vermissing van spinaker en display GPS in juni op F15. Eigenaar heeft zelf via internet aangifte gedaan.

B20. Boot gezonken, door eigenaar geborgen.

Ook dit jaar weer storm en hevige windvlagen, o.a 4 mei schade vingersteiger F

In het voorjaar hoog water en 16 juni een extreme afvoer van  3.788m3/s.

Heel boven t.o.v. NAP 2.217 cm. ZCT , NAP 2.435 cm

 

Verder staan er weer aantekeningen in het wachtboek over.

Afmeren, grote boten. Niet beleggen op de (losse) vingersteigers maar op de kopflens of schetsplaten van de buis.

Deuren, poorten en koelkast niet (goed) afgesloten.

Landvasten en fenders los. Zeilen, rolfokken, huiken en dekkleden losgewaaid en op havenwacht rondes dit  vaak moeten herstellen en de eigenaren waarschuwen.

Langdurig en onjuist parkeren en boot stallen op parkeerplaats.

Gevonden voorwerpen.

Havenwachten proberen zo vaak mogelijk een ronde over de haven, terrein en clubhuis te maken. Bij sterke wind en hoog water wordt er in onderling overleg vaker gecontroleerd.

Jos Janssen coördinator havenwacht.

 

Steigercommissie

Het afgelopen seizoen heeft corona de werkzaamheden van de steigercommissie behoorlijk parten gespeeld.

Het uitvoeren van werkzaamheden met de 1,5 meter maatregel is voor ons nagenoeg niet mogelijk.

Na het opheffen van de 1,5 meter maatregel, hebben we enkele zaken aangepakt zoals:

 • Het uitvoeren van steigervlonder reparaties
 • Het coaten van de reservedrijvers
 • Het maken van een transportsysteem voor de reservedrijvers
 • Het verplaatsen van de reservedrijvers
 • Het maken van een werkvlot

 

Voor het komende seizoen staan de volgende werkzaamheden op de rol:

 • Het aanbrengen van kunststof vlonders op het B-steiger
 • Het verbeteren van de constructie van het B-steiger
 • Het verlengen van de palen in de haven met 1 meter
 • Plan indienen voor verlengen hoofdsteiger aan de noordzijde

m.vr.gr. Gerard

 

 

 

Jaarverslag commissie Hoog / Laag water 2021.

Sinds begin van dit jaar is de vereniging een commissie rijker.

De commissie Hoog / Laag water.

 

“De gevolgen van klimaatverandering zijn duidelijk en onvermijdelijk”

 

Opstartfase

Gestart vanuit het besef dat door Klimaatverandering de kans  op weers-extremiteiten sterk toe zal nemen en we ons daar als vereniging op moeten voorbereiden zijn we als commissie H/L water begonnen met de verkenning van deze opgave.

Een groot aantal vragen zijn geïnventariseerd.

Hoe weten we wanneer er hoog/laag water komt; welke informatiebronnen zijn er; en hoe betrouwbaar zijn deze voorspellingen; welke risico’s zijn er voor de vereniging. Wat zijn mogelijke maatregelen; welke kosten zijn er te verwachten voor het treffen van maatregelen; welke communicatiekanalen zijn er om iedereen te informeren; wie heeft welke taak/verantwoordelijkheid hierin en vele anderen …

In deze fase is ook een eerste opzet van een te ontwikkelen draaiboek gemaakt en zijn we echt aan de slag gegaan.

 

Dat we als vereniging zo snel met de werkelijkheid van extreem hoogwater geconfronteerd zouden worden, en in de zomer nog wel, hadden we niet kunnen bevroeden..

 

Ingehaald door de actualiteit

Koud uit de startblokken als commissie hebben we samen met het bestuur noodmaatregelen getroffen om te voorkomen dat de steigers over de palen zouden kunnen drijven…richting Wessem..

Binnen een paar uur de avond voor de te verwachte hoogste waterstand in onze haven werd een plan gemaakt en ruim 20 vrijwilligers opgetrommeld. De volgende ochtend werden materialen gehaald en “productiestraat” georganiseerd. Enmet hard werken ,klein uur voor het hoogste waterpeil, was de klus geklaard! De haven was toen, met veel overkomend water vanaf de Koningsteendam nog verre van veilig maar de steigerpalen waren op hoogte gebracht!  Door het oog van de naald!

Een waar kunststukje van onze clubinzet en creativiteit!

 

Evaluatie Hoogwater juli

Met het hoogwater nog vers op het netvlies hebben we vanuit de commissie een evaluatiebijeenkomst georganiseerd.

Bespreekpunten:

 • Signalering / voorspelling hoogwater; waar is informatie vandaan gekomen en via wie..
 • Communicatie en communicatielijnen; welke communicatie heeft plaatsgevonden en door wie
 • Maatregelen; welke maatregelen zijn getroffen en door wie
 • Wat hebben we geleerd / wat ging goed en wat kan beter
 • Vervolgacties korte en lange termijn
 • Communicatie naar overige leden

De uitkomsten van de evaluatie vormen uitstekende input voor de commissie en zullen verwerkt worden in het draaiboek.

Waterdiepte meting haven

 

Bovenstaande foto (uit de oude doos van Jos Janssen) is duidelijk dat extreem laagwater grote schade kan veroorzaken en een complex vraagstuk is.

Steigers die deels op de bodem vastlopen, vervorming van looppaden en droogvallende schepen.

Om hier zicht te krijgen op de situatie is besloten de waterdiepte van de haven in kaart te brengen. Met goed uitgewerkt meetplan onder de arm en 5 clubleden is deze klus tijdens de Bezem uit de Mast geklaard.

Onderstaand een impressie van de resultaten:

 

Waterdiepten zijn overigens gemeten bij een waterpeil van 2.083 cm + NAP (Waterpeil stuwpand Heel boven) ten tijde van de meting.

 

Meten is weten

Via Maaike van Roy hebben we een echte professionele peilstok gekregen van het Waterschap.

Dus als iemand toch echt zelf eens wil meten hoeveel water er onder zijn of haar kiel zit kan hij even contact opnemen voor het lenen van de peilstok.

 

Sterkteberekening steigerpalen

Met een paalhoogte van 16 mtr. (na verlenging) waarvan 6 mtr. in de bodem en het risico van (aanzienlijke) stroming door de haven in een zomersituatie, waar alle boten aan de steiger liggen, is het noodzakelijk om de sterkte van onze steigerpalen te herbeschouwen.

De mogelijk maximale belastingen op de palen zijn namelijk gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten en risico beschouwing op stroming door de haven.

Uitkomsten van deze herberekeningen zijn op dit moment nog niet definitief maar de voorlopige resultaten zijn redelijk geruststellend.. Wordt vervolgd.

 

Vervolg

Met een flinke actiepuntenlijst in de achterzak proberen we in het voorjaar 2022 een compleet  plan op tafel te hebben. Voldoende te doen dus..

 

Namens de commissie H/L water,

Hans van Eck

 

 

Jaarverslag Clubhuiscommissie Thorner Zeilclub 2021.

De Corona heeft de werkzaamheden van onze commissie in 2021 behoorlijk beïnvloed.

Zo begonnen we dit jaar niet met de traditionele Nieuwjaarsreceptie en waren we al blij dat het zeilseizoen met de boten te water laten, toch kon beginnen.

Ook de Bezem in de mast, waarbij altijd veel leden gezamenlijk de handen uit de mouwen steken, ging niet door. Je kon wel individueel inschrijven voor bepaalde werkzaamheden.

Evengoed moesten onze basisvoorzieningen, zoals de voorraad aan drank en zo op orde zijn.

 

Onze commissie kwam wel op 30 juni 2021 onder voorzitterschap van Werner bijeen, waarbij verenigingspenningmeester Jos Velter ons uitleg gaf over de financiële kant van onze taakstelling, en dan over de laatste 2 jaar. We mochten tevreden zijn over de resultaten en ook het vertrouwelijke bonnensysteem werkte nog steeds goed.

De vier kasmensen Toos, Willem, Jo en Peter leegden tijdens het Zeilseizoen volgens schema wekelijks de kas en maakten het geld over naar penningmeester Jos. Ook de uit te geven gele bonnen waren steeds in voldoende aantal aanwezig.

De inkoop van drank en andere consumptiegoederen was ook dit jaar weer in de goede handen van Jo. Wel is er vraag naar (nog) betere kwaliteit aan frisdrank e.d. waarvan nu berekend wordt wat daarvan de meerkosten zullen zijn.

 

Er kwamen steeds meer boeken betreffende Zeilen en aanverwante onderwerpen in ons Clubgebouw, giften van leden, maar wat doe je er mee als het er zoveel zijn. Op het juiste moment stond er in de zomer een kleine boekenkast en konden we de boeken gaan sorteren. Maar rond oktober zijn er opnieuw weer heel wat boeken bijgekomen. Deze zijn tijdens de Bezem uit de Mast uitgezocht en voor een deel afgevoerd.

 

Tijdens de Zaterdagse Zeilwedstrijden waren er steeds voldoende commissieleden om voor het consumptiegebruik van de leden te zorgen. Vaak gewoon werkend bij of achter de bar en telkens na de wedstrijden, barbecues en andere activiteiten werd er afgewassen, glazen gespoeld, gepoetst en geveegd. Hier waren Irmgard, Toos en Jeannet sterk in.

 

Topper was dit jaar onze inzet voor het Bezem uit de Mast festijn, waarbij wel 90 harde werkers werden voorzien van voedsel en drank. Denk aan 170 broodjes, 130 worstjes, 80 yoghurt-tjes en vele soorten soep, zoals Zwitserse soep, Duitse erwtensoep, Franse tomatensoep enz.

Alles bijeen wel 40 liter van die voortreffelijke soep.

 

Ook dit jaar werd het Clubgebouw weer netjes schoongehouden onder leiding van commissielid Toos. En vreugdevol was de medewerking van Theo Vries aan onze activiteiten tijdens de Bezem uit de Mast. Ja, we zijn echt op zoek naar nieuwe leden voor onze Commissie.

 

De Commissie bestond dit jaar uit de leden Werner Strack voorzitter, Toos Janssen, Jeannet Clauwers, Irmgard Berg, Willem Cramer, Jo v.d. Eijnden en Peter Verlaan.

 

Dit Jaarverslag is van de hand van Peter Verlaan.

8 november 2021.

 

 

Wedstrijdcommissie, jaarverslag 2021

Commissie bestaat uit 8 vaste leden die per wedstrijd worden aangevuld met minimaal 2 personen. Wegens ziekte is Bert van Delden opgevolgd door Jeroen Caris als startmeester. Jeroen heeft enkele online wedstrijdcursussen gevolgd, aangeboden door Watersport Verbond.

Dit jaar zijn er 8 wedstrijden gezeild. Totaal aantal deelnemers 116. Er hebben bij 4 wedstrijden enkele boten van zeilclub Noord Limburg Maas bij ons meegedaan.

De totale opbrengst van de inschrijfgelden was €580. Door donaties van Joost Howard zijn de kosten voor de prijzen beperkt gebleven tot €113,73.

Zeiler van het jaar.

Zeiler van het jaar wordt berekend op basis van het aantal gezeilde wedstrijden en de manches. Per wedstrijd/manches krijgen de zeilers punten toebedeeld. Een 1e plaats levert 1 punt op. De punten voor de laatste is het aantal deelnemers per manche plus 1. In 2020 was Sophie Grassborn zeiler van het jaar. In 2021 is Remco Riesthuis zeiler van het jaar geworden.

Alle wedstrijden zijn goed en zonder ongelukken verlopen. Het gebruik van het draaiboek heeft meer efficiëntie opgeleverd.

Plannen voor het komende jaar:

 1. Streven naar meer deelnemers per wedstrijd ook van buiten de club d.m.v. meer promotie.
 2. Aanschaf of verkrijgen van enkele nieuwe ankers voor de wedstrijdboeien.
 3. Heroverwegen of we opnieuw vaste boeien gaan leggen. De vorige 2 vaste boeien hebben helaas niet goed gefunctioneerd. Door het hoge water zijn beiden helaas gaan zwerven.
 4. Het boeienleggen behoeft verbetering. Met name de diepte behoeft meer zorgvuldigheid om te voorkomen dat boeien gaan zwerven of dat er te weinig of te veel lijn beschikbaar is. Er is meer tijd nodig om de boeien goed te leggen daar moet bij de start rekening me gehouden worden.
 5. Uitbreiding vaste commissie leden. Jørgen en Niels de Natris hebben zich inmiddels aangemeld.
 6. Het is de bedoeling de wedstrijdleider-2 en zo mogelijk ook niveau-3 laten volgen. Geeft de commissie een betere basis voor waar we mee bezig zijn.
 7. Een wedstrijdschema en een jaar schema opstellen voor wie bij welke wedstrijd aanwezig is.
 8. Deze winter zal een paar keer met de hele commissie het draaiboek, de belangrijkste wedstrijdregels en de startprocedure worden doorgenomen.
 9. Overwogen wordt om tijdens Melkbus- of Pinksterrace een buffet, bereid door onze professionele kok Theo de Vries te organiseren om de wedstrijden te promoten. Op dit buffet kunnen ook niet deelnemers inschrijven.

 

Jaarverslag 2021 Communicatie Commissie

Leden van de commissie bestaan uit Jeannet van der Voort, Ruud Clauwers, Peter Riesthuis en Carol-Mart Palm

Dit jaar is vooral aandacht besteed aan verbeteringen aan de website. Email berichten aan de leden bij nieuwe artikelen op de site werkt goed. Tevens is een applicatie gemaakt waarbij leden zelf iets te koop kunnen zetten. Op de website verschijnen nu regelmatig artikelen, waardoor de website een stuk levendiger is geworden. Bijzondere aandacht moet nog besteed worden aan het inschrijfformulier (werkt nog niet optimaal) en het opschonen van de website. Ook op Facebook verschijnen nu regelmatig artikelen.

Jeannet verricht goed werk met regelmatig foto’s te maken en artikelen te schrijven van clubaktiviteieten. Dit heeft een positieve invloed op de leden. Het clubblad is digitaal gegaan hetgeen door veel leden wordt gewaardeerd. Dit jaar zijn er verschillende artikelen verschenen in lokale kranten en in het blad Zeilen, over de hoge waterstand van de Maas en de bootbrand van Ate Vogelsang.

Gezien de toename van het aantal leden van de afgelopen twee jaar is er geen behoefte aan extra promotie van de club. Wel moet nagedacht worden op welke wijze Salability meer bekendheid kan krijgen om meer deelnemers te genereren. Ook is er de wens om het wedstrijdzeilen zowel binnen als buiten de club te promoten.

Jeannet heeft all 88 leden op de foto gezet. Deze foto’s zijn op de website te zien onder het Smoelenboek. Nu hebben naam en boot ook een gezicht gekregen. Deze foto’s zijn uiteraard alleen door leden te zien.

Met vriendelijke groet,

Carol-Mart Palm

 

 

Jaarverslag Evenementencommissie 2021

Vanwege Covid konden we dit jaar maar een beperkt aantal evenementen organiseren.

Het belangrijkste evenement was het zeilweekend op 18 en 19 september.

Er was een grote opkomst met 22 boten en 43 personen. Mooi weer en een gezellige overnachting op Jachthaven Marec in Ophoven.

Verder zijn dit jaar in aansluiting op de zeilwedstrijd 4 BBQ avonden georganiseerd met live muziek.

Hopelijk kunnen we in 2022 ook weer activiteiten in het voor- en najaar organiseren. De plannen liggen klaar.

 

Hans de Best

 

Evenementencommissie:

Gaby Buonocore, Jeannet van der Voort, Arno Muller,
Jos Clement, Leo Helgers, Hans de Best